خواندن؛ یک مهارت بنیادین، همگانی و همیشگی است

این سایت در راستای توسعه و بهبود سواد خواندن شاگردان به معلمان و اولیاء گرامی یاری می رساند.